TU Berlin

Centre for EntrepreneurshipContact & Team

Centre for Entrepreneurship

Page Content

to Navigation

Address
Gründungsservice
Lehrstuhl für 
Entrepreneurship & Innovationsmanagement
TU Berlin
Sekr. AM1, Abt. VA Gründungsservice

Hardenbergstr. 38
10623 Berlin

Tel.: +49 30 314-28 377
Fax.: +49 30 314-24 087
info@gruendung.tu-berlin.de

TU Berlin
Sekr. H 7176
Fachgebiet EIM

Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

Tel.: +49 30 314-28361
Fax.: +49 30 314-28362

Navigation

Quick Access

Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe